Deel deze pagina op Facebook     

Algemene Voorwaarden Verhuur


 • Alle prijzen per dag incl. 21% btw / volgdagen 50% van dagprijs
 • Legitimatie d.m.v. paspoort, rijbewijs, ID-card (kopie wordt niet geaccepteerd)
 • Langverhuur is bij ons niét mogelijk
 • Verhuurder verlangt borg ( borgsom / o.g.)
 • Huurperioden per dag, beginnend en eindigend om 14.00 uur
 • Alle kosten dienen vooraf voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen
 • Bij eventuele slechte weersomstandigheden is de huurder verantwoordelijk voor het aanbrengen van een afdoende afscherming / bescherming van de apparatuur.
 • Verhuurder verlangt adres-verificatie d.m.v. recent bankafschrift, loonstrook (bedragen afgeschermd) of ander officieel schrijven (kopie wordt niet geaccepteerd)
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor inbreuk/afdracht op auteursrechten zoals Buma / Stemra, Sena etc.
 • Op al onze transacties zijn de algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leiden van toepassing

 • Artikel 6:  Verhuur


  01. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door onze leveringsvoorwaarden, tenzij in dit artikel uitdrukkelijk anders is bepaald.
  02. Onder "de verhuurder" wordt in dit artikel verstaan: S.K.W. low budget sound systems, gevestigd te Rijpwetering. Onder "de huurder" wordt in dit artikel verstaan : een (rechts) persoon die apparatuur van verhuurder huurt voor een bepaalde periode. De "huurder" is op gelijke wijze als in de overige artikelen genoemde "wederpartij" onderworpen aan alle van toepassingen zijnde artikelen van de leveringsvoorwaarden voor levering van zaken en diensten. Onder "apparatuur" wordt in dit artikel verstaan : Alle zaken zijnde (electrische) apparaten op het gebied van audioapparatuur, alsmede alle overige zaken die verhuurder beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabeling, verpakkingsmat. etc.
  03. Een huurdag omvat 24 uur en vangt, tenzij anders overeengekomen, aan, en eindigt, om 14.00 uur. Wanneer de apparatuur later dan de overeengekomen huurperiode aan de verhuurder wordt teruggebracht, wordt tenminste één extra, volledige, huurdag aan huurder in rekening gebracht.
  04. Tenzij anders overeengekomen dient de te huren apparatuur door de huurder bij de verhuurder te worden opgehaald en teruggebracht. Het risico gaat op de huurder over vanaf het moment dat hij de apparatuur bij de verhuurder heeft opgehaald en gaat weer op de verhuurder over vanaf het moment dat de apparatuur bij de verhuurder is teruggebracht.
  05. Annulering van huurovereenkomst dient te geschieden tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode zou aanvangen. Bij annulering binnen deze termijn kan de verhuurder 50 % van de huurprijs in rekening brengen.
  06. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur is gefabriceerd. De huurder dient de verhuurder vooraf mede te delen voor welke doeleinden de apparatuur gebruikt zal worden. De huurder zal de apparatuur netjes behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. De huurder zal te allen tijde aan een door de verhuurder gevolmachtigde, toegang geven tot de gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren.
  07. Vanaf het moment dat de huurder de apparatuur in ontvangst heeft genomen, komt deze volledig voor zijn risico. De huurder zal in geval van diefstal, verlies of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of molest-schade hiervan direct aangifte doen bij de politie in de plaats waarin de diefstal heeft plaatsgevonden c.q. waar de molest is aangericht, en een copie van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.
  08. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van de apparatuur dient de huurder de nieuwwaarde van de apparatuur, volgens de op dat moment geldende prijslijst aan verhuurder te vergoeden.
  09. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van de apparatuur is de huurder niettemin gehouden de huurperiode volgens contract te voldoen.
  10. De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.
  11. Huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren / in bruikleen geven.
  12. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem/haar wordt uitgeleverd. De verhuurder gaat er van uit dat de huurder bekent is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.
  13. De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient de huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huur-periode te voldoen. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de volledige kosten van reparatie en/of reiniging van gehuurde apparatuur. Tevens kan er, indien reparatie en/of vervanging van apparatuur langere tijd in beslag neemt, een claim voor gederfde inkomsten door de verhuurder bij de huurder worden ingediend. Deze claim zal op basis van tijdsduur en hierbij in redelijkheid te verwachten inkomsten door de verhuurder worden berekend.
  14. De verhuurder is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van het niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of als gevolg van schade aan zaken en/of personen bij het werken met de apparatuur.

  GEHUURDE GOEDEREN BLIJVEN ONVOORWAARDELIJK
  EIGENDOM VAN *S*K*W* LOW BUDGET SOUND SYSTEMS

  Pioneer XDJ-R1

  Inbeslagname

   De door *S*K*W* geleverde geluidsinstallatie kan, bij het veroorzaken van geluidsoverlast, na éénmalige waarschuwing door de politie in beslag genomen worden. De huurder dient de verhuurder hiervan direct telefonisch, per e-mail of sms op de hoogte te brengen. De huurder is aansprakelijk voor alle financiële en materiële schade veroorzaakt door deze inbeslagname. Deze kosten kunnen hierbij zeer hoog oplopen! Het duurt soms maanden voordat de in beslag genomen apparatuur weer wordt vrijgegeven. Wees dus verstandig wanneer buren of politie u vriendelijk verzoeken de geluidsinstallatie wat zachter te zetten. Zet dan ook daadwerkelijk het geluidsniveau op het door de politie aangegeven volume. Niet voor even, maar gewoon definitief. Bij een tweede politiebezoek wordt meestal niet meer gewaarschuwd maar volgt direct inbeslagname van de gehuurde apparatuur.
   pruttelprutt....       huilie huilie